fbpx
Udržitelná péče o půdu

Půda jako důležitá součást životního prostředí ovlivňuje kvalitu ovzduší, vody a biodiverzitu. Péče o půdu by měla být založena na principech dlouhodobé udržitelnosti. To znamená, že by měla chránit půdu před poškozením a zajišťovat její úrodnost i pro budoucí generace.

Různorodost plodin

Zachování biologické rozmanitosti půdy je důležité pro udržení půdní rovnováhy a prevence eroze. Tuto rozmanitost podporuje např. zakládání meziplodin a používání organických hnojiv..

Půdoochranné technologie

Je to soubor opatření, která mají ochránit půdy před degradací. Jedná se o různé postupy, které se používají v zemědělství, lesnictví, ale i v dalších odvětvích. Jejich hlavním cílem je zachovat půdu jako nenahraditelný zdroj živin, vody a energie. 

Mezi nejčastější půdoochranné technologie patří zlepšování půdní struktury. Půdní struktura má zásadní vliv na vlastnosti půdy, jako je její propustnost, zadržování vody a živin. Zlepšení půdní struktury může být dosaženo například aplikací organické hmoty (kompost, hnojivo nebo rostlinné zbytky).

Dalším způsobem je redukované obdělávání půdy, kdy se redukuje nebo zcela vylouží orba. Tento postup může pomoct ochránit půdu před erozí a zadržet v ní více vody. 

Nesmíme opomenout výsadbu protierozní vegetace. Rostliny pomáhají chránit půdu před erozí tím, že ji pokrývají a brání tak větru a vodě v jejím odplavení. Protierozní vegetace může být například v podobě stromořadí, živých plotů, meziplodin nebo travních porostů.

Za zmínku stojí také výsadba plodin s vhodným způsobem života. Některé plodiny, jako jsou například travní porosty nebo luskoviny, mají pozitivní vliv na půdu. Pomáhají zlepšovat její strukturu, zadržovat v ní vodu a živiny a snižovat erozní nebezpečí.

Naše farma vysévá jetel inkarnát, který pěstujeme na množení osiv, jeho rostliny fixují kořeny půdní dusík, který takto zadržený půdu obohacuje. 

Zachování úrodnosti půdy

Úrodnost půdy je dána množstvím živin, vody a vzduchu v půdě. K jejímu zachování slouží používání organických hnojiv místo chemických.

Rovnocenná péče o půdu

Staráme se o všechny pozemky, které obhospodařujeme, stejně, bez ohledu na to, zda jsou v našem vlastnictví nebo pronajaté. Víme, že je důležité, aby byla půda chráněna a udržována v dobrém stavu bez ohledu na to, kdo ji vlastní.

Výživa půdy

Naše farma funguje na principu hybridního zemědělství, kdy kombinujeme nezbytné používání chemických přípravků (dnes již částečně na bázi přírodních extraktů) s prvky ekologie. Půdu pravidelně obohacujeme koňským hnojem, kompostem a jinými organickými látkami. Hnojivo dodáváme do půdy podle potřeby tak, aby byla dostatečně zásobena živinami. 

Rozmanitost plodin

Na svých pozemcích pěstujeme různé plodiny, abychom udrželi půdní rovnováhu, např. luštěniny, které půdu obohacují dusíkem, a také plodiny, které půdu chrání před erozí.